Kerja Kosong Sabah 2018 | Admin Assistant (Female)

KERJA KOSONG SABAH 2018

Pᴏsɪᴛɪᴏɴ: Admin Assistant

Cᴏᴍᴘᴀɴʏ Nᴀᴍᴇ: Firm Horizon Sdn Bhd

Cᴀᴛᴇɢᴏʀʏ: Full Time
Gᴇɴᴅᴇʀ: Female/Male

Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ Qᴜᴀɴᴛɪᴛʏ: 1
Sᴀʟᴀʀʏ: RM1,000 – RM1,200 based on experience
Wᴏʀᴋɪɴɢ Dᴀʏs: Monday – Saturday
Wᴏʀᴋɪɴɢ Hᴏᴜʀs: 8.30 am – 5.30 pm

Jᴏʙ Sᴄᴏᴘᴇ:
• To assist HOD in handling Admin related-work
• Ad-hoc duties may be assigned meeting up deadline
Eᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ's Rᴇǫᴜɪʀᴇᴍᴇɴᴛs: Minimum Diploma
Cᴏᴍᴘᴀɴʏ's Rᴇǫᴜɪʀᴇᴍᴇɴᴛs:
• Required Skills – Words/Excel
• Required language – BM/ ENG
• At least 1 year of working experience in related field
• Fast learner & can cope well under pressure
• Has good discipline & common sense
Lᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ: Kolombong

HOW TO APPLYEmail resume to 

dulcie.vv@gmail.com

0 Response to "Kerja Kosong Sabah 2018 | Admin Assistant (Female)"

Post a Comment